DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
28 Subat Magduru Memurlara Müjde

28 Subat Magduru Memurlara Müjde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 5525 sayılı Kanun’a 6495 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesiyle eklenen ek 1’inci madde ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların, kanunda öngörülen şartlar doğrultusunda kurumlarında daha önceki kadrolarına veya benzer unvanlı kadrolara atanmasının düzenlendiği hatırlatıldı. Söz konusu kanun hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını, bu konuda

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 5525 sayılı Kanun’a 6495 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesiyle eklenen ek 1’inci madde ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların, kanunda öngörülen şartlar doğrultusunda kurumlarında daha önceki kadrolarına veya benzer unvanlı kadrolara atanmasının düzenlendiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanun hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını, bu konuda oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini ve işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek amacıyla ilgili idarelerin uyması gereken usul ve esaslara yer verilen genelgede, 5525 Sayılı Kanun’un Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasından yararlanabilmenin şartları sıralandı.

Buna göre, ilgililerin 28 Şubat 1997 ila 14 Şubat 2005 tarihleri arasında verilmiş disiplin cezaları sebebiyle memuriyetten çıkarılmış ve memuriyetten çıkarmaya esas disiplin cezalarının 4455 sayılı Kanun veya 5525 sayılı Kanun kapsamında affedilmiş olması gerekiyor.

Atama yapılacak tarih itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile kurumların mevzuatlarında yer alan özel şartların taşınması, memuriyetten çıkarılma tarihinde ilgililerin işgal ettikleri kadro derecesi veya kazanılmış hak aylık derecesi ya da atanabilecekleri kadro derecelerinde aynı unvanlı veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri çerçevesinde atanabilecekleri boş kadro veya pozisyon bulunması diğer gereklilikler arasında yer alıyor.

Başvuru dilekçesinin 1 Kasım’a kadar verilmesi gerekiyor

Kanun hükmünden yararlanmak için atama yapılacak kadro veya pozisyonlara ait niteliklerin taşınması, 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ayrıldığı kuruma veya ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılabilecek diğer kurumlara başvuru dilekçesinin verilmiş olması da gerekiyor.

Atama yapılacak kamu idarelerinin öncelikle başvuranların bu esaslara uygunluğunu tespit edeceği bildirilen genelgede, bu tespit sonucunda atama için herhangi bir engel durumunun bulunmaması halinde hizmet gerekleri ve kadro ihtiyaçları dikkate alınarak gerekli izin ve onayların alınmasının ardından atama işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Genelgede, 1 Ocak 1990 tarihi ile 2 Ağustos 2013 tarihi arasında aday devlet memuru iken adaylık süresi içinde veya sonunda haklarında 657 sayılı Kanunun 56 veya 57’nci maddeleri uyarınca ilişik kesme işlemi uygulananların, kanunun ikinci fıkra hükmünden yararlanabilmelerine ilişkin şartlar da sıralandı.

Buna göre, hükümden yararlanabilmek için, 1 Ocak 1990 tarihi ile 25 Şubat 2011 tarihi arasında, adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası almış ve bu ceza sebebiyle haklarında Kanun’un 56’ncı maddesi hükmü uygulanarak görevlerine son verilmiş olması veya 25 Şubat 2011 tarihi ile 2 Ağustos 2013 tarihi arasında aynı fiilden dolayı verilen uyarma cezası sebebiyle Kanun’un 57’nci maddesi uygulanarak haklarında ilişik kesme işleminin uygulanmış olması gerekiyor.

Adaylık devresi içerisinde 1990 ila 2010 yılları arasında asli memurluğa atanabilmek için gerekli olan olumlu sicili alamamış olmaları sebebiyle ilişikleri kesilenlerden bu yıllara ait sicil raporlarının Sicil Amirlerinin Memurun Genel Durum ve Davranışları Hakkındaki Düşünceleri bölümünde aday memurun kılık kıyafetine ilişkin olumsuz değerlendirmeler bulunması ve bu değerlendirmelerin sicil notunun olumsuz olmasına tesir ettiğinin kamu idarelerince yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi veya aday memurken aynı dönemde kılık ve kıyafet kurallarına aykırı davranış sebebiyle verilen uyarma cezası ile kişinin sicilinin olumsuz olması arasında bir bağlantı bulunduğunun ilgili kamu idarelerince tespit edilmiş olması da gereklilikler arasında yer alıyor.

Atama yapılacak tarih itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartların taşınması, atama yapılacak kadroya ait niteliklerin taşınması, 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilişiklerinin kesildiği kamu idarelerine yazılı olarak müracaat edilmesi gerekiyor.

Genelgeye göre, ilişik kesme işlemini tesis eden kamu idarelerinin teşkilat yapılarındaki değişiklik sebebiyle kapatılmış, devredilmiş, birleştirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olması sebebiyle mevcut bulunmaması halinde müracaatlar bu idarelerin devamı niteliğindeki mevcut kamu idarelerine yapılacak.

Bu fıkra kapsamında başvuru alan kamu idareleri öncelikle başvuruların bu esaslara uygunluğunu tespit edecek. Bu tespit sonucunda başvuru sahiplerinin durumunun fıkra hükmüne uygun olduğunun anlaşılması halinde atama yapılması zorunlu olacak ve bu atamalar her hangi bir izne tabi olmayacak.

İlgililerin ataması, ilişik kesme tarihinde işgal ettikleri kadro derecesi veya kazanılmış hak aylık derecesi ya da atanabilecekleri kadro derecelerinde aynı unvanlı veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri çerçevesinde atanabilecekleri diğer kadrolara yapılacak.

Bu fıkra hükmü kapsamında yeniden atananlar adaylık hükümlerine tabi tutulacak. Ek 1’inci madde kapsamındaki atamalar açıktan atama olarak değerlendirilecek.